VETERAN CAR CLUB
ČESKÁ LÍPA 
aKTUALIZACE

Testace v roce 2020

POZOR !!!

Upozornění pro všechny kdo chtějí testovat vozidla od testovacího termínu 2020.

Od letošního roku probíhají testace v novém systému.

Žadatel si na stránkách Federace klubů historických vozidel / www.testovanihv.cz / zvolí: VYTVOŘIT NOVOU ŽÁDOST. Tuto žádost vyplní ve všech polích označených červenou hvězdičkou, nově je nutné do žádosti vkládat níže uvedené fotografie / v žádosti jsou také označené červenou hvězdičkou /, POZOR! jinak nemůžeme žádost ukončit.

V kolonce KLTK vybere Liberecký kraj, klub Veteran Car Club Česká Lípa.

Vyplněnou žádost potvrdí v zelené kolonce POTVRDIT ZMĚNY a označí červené pole odeslaná.

Nezakládejte další nové žádosti: v případě že nemáte při založení všechna data po ruce, můžete se na základě vygenerovaného čísla k žádosti vrátit / www.testovanihv.cz – pokračovat v žádosti… v případě že neznáte číslo k již založené žádosti, kontaktujte KLTK

 

Pokud klubová testační komise /KLTK/ žádost přijme, označí ji v kolonce akceptovaná a žadateli přijde na email poplatek 300,-Kč za zaevidování žádosti. Poplatek uhraďte, nezapomeňte na variabilní symbol aby mohla být platba přiřazena k vaší žádosti.

Dále už testace probíhá stejně jako v minulosti

 Fotografie 1*

historického nebo silničního vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s levo-předním pohledem u motocyklů s levostranným pohledem.

 Fotografie 2*

historického nebo silničního vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s pravo-zadním pohledem u motocyklů s pravostranným pohledem.

 Fotografie 3*

vložte fotografii VIN nebo výrobního čísla karoserie či štítků

 Fotografie 4*

vložte fotografii či scan technického průkazu (nebo jiného dokladu prokazujícího rok výroby vozidla)

 Fotografie 6*

vložte fotografie motoru a motorového prostoru

 Fotografie 7*

foto stavu tachometru

 Fotografie 9*

 V případě že je tento úkon pro vás nemožný, nafoťte potřebné fotografie, zajistěte dokumenty a potřebné podklady, peníze pro registrační poplatek, vyhledejte testovacího komisaře. Žádost bude vyplněna na žádost žadatele.

 PS: velký důraz je kladen na identifikaci a doložení roku výroby vozidla. Žadatel je povinen doložit podklady.


Informace o testacích

Hromadné testování vozidlel probíhá každý rok zpravidla první neděli v dubnu v České Lípě. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách a oznámeno na členské schůzi. Termín pro předání podkladů a žádostí vždy do konce února je nutno dodržet, aby mohly být podklady zpracovány a připraveny k pravidelnému termínu testování.

Individuální testování lze zajistit v průběhu celého roku. V takovém případě se žadatel dostaví s vozidlem v dohodnutém termínu na určené místo. Při individuálních testacích může být požadována náhrada na cestovní výlohy členů KTK a KLTK.

Předběžná prohlídka - V rámci předcházení nedorozumění při závěrečném hodnocení doporučujeme domluvit si předběžnou prohlídku vozidla s některým z členů naší KLTK. Při této prohlídce by měl být majitel upozorněn na nedostatky, které je nutné před vlastním testováním odstranit. Tato prohlídka je pouze doporučená.

Varianta 1. majitel přistaví vozidlo na předem domluvené místo kde se prohlídka uskuteční. Předpokládaná místa: Česká Lípa, Varnsdorf, Rumburk, Kamenický Šenov, dále po dohodě.

Varianta 2. majitel se domluví s naší KLTK na prohlídce vozidla v místě parkování a prohlídku provede na domluveném místě některý z členů naší KLTK. Cestovní náklady komisaře hradí žadatel.  

U rozměrných vozidel, především nákladních automobilů, autobusů nebo těžké vojenské techniky je možné po dohodě provést celé testování v místě parkování vozidla na náklady žadatele.   

 Vysvětlivky:

HV – Historické vozidlo

KLTK – Klubová testovací komise

KTK – Krajská testovací komise

RZ – Registrační značka

ZRZ – Zvláštní registrační značka (registrační značka pro historická vozidla)

PHV – Průkaz historického vozidla

AKHV – Asociace klubů historických vozidel

AVCC –Asociace Veterán car Clubů

FKHV – Federace klubů historických vozidel 

 Co potřebujete?

 1) Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Jedná se o vozidla, která byla v minulosti odhlášená (zrušená), propadla v polopřevodu, nebo depozitu. Dále vozidla zkompletovaná z více vozidel stejného typu a jsou stará nejméně 30 let. Takovéto vozidlo musí projít kompletním testováním před KLTK a KTK. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení níže)

 1.1) Testování na historickou původnost

Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá po stránce historické, to znamená, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí maximálně 24 měsíců, pak se musí prodlužovat, viz bod 3.

 1.2) Posouzení technického stavu vozidla

Provádí Krajská testovací komise /KTK/ která posoudí, jeli technický stav vozidla způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích. Technický stav je žadatel povinen doložit protokolem na vlastní žádost z STK, nebo vyjádřením odborné dílny na předepsaném tiskopisu „protokol o technické prohlídce HV“   (ke stažení níže) Pozor!! Platnost testování platí maximálně 24 měsíců, pak se musí prodlužovat, viz bod 3.

 1.3) Vydání zvláštní registrační značky a Průkazu historického vozidla

Na základě kladného vyjádření KLTK a KTK si žadatel požádá o vydání ZRZ u příslušného Odboru dopravy dle svého bydliště. V každém kraji je pouze jeden Odbor dopravy pověřený vydáváním dokladů k historickým vozidlům.

 2) Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Jedná se o vozidla minimálně 30 let stará, která jsou zaregistrována na běžných registračních značkách /RZ/, s platnou STK, která už nemají být využívaná pro běžný provoz ale pouze jako vozidla historická. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení níže)

Takovéto vozidlo musí projít testováním před KLTK. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení níže)

 2.1) Testování na historickou původnost

Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá po stránce historické, to znamená, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí maximálně 24 měsíců, pak se musí prodlužovat, viz bod 4.

2.1.1) Na základě tohoto testování se na vozidlo pohlíží jako na veterána. Lze uzavřít výhodnější povinné ručení.

2.1.2)  Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy pro historická vozidla.

Na základě kladného vyjádření KLTK si žadatel požádá o zapsání testování do TP u příslušného Odboru dopravy dle svého bydliště. Na základě tohoto zápisu je účtován pouze poplatek za přepis. Odpuštění ekopoplatku je nepřenosné, platí pouze pro konkrétního žadatele, při dalším přepisu bude opět vyměřen, nebo musí nový majitel znovu vozidlo nechat otestovat.

2.1.3) Zápis v TP slouží i úlevám při emisních zkouškách a technické prohlídce, platí jen po dobu platnosti testování.

V každém kraji je pouze jeden Odbor dopravy pověřený vydáváním dokladů k historickým vozidlům.

3)Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Po skončení platnosti testování je nutné platnost prodloužit o dalších maximálně 24 měsíců. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení níže)

 3.1) Testování na historickou původnost

 Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá původně testovanému vozidlu, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí opět maximálně 24 měsíců. Dále se musí prodlužovat, viz tento bod.

 3.2) Posouzení technického stavu vozidla

Provádí Krajská testovací komise /KTK/ která posoudí, jestli se technický stav  vozidla během provozu zásadně nezměnil. Technický stav je žadatel povinen doložit protokolem na vlastní žádost z STK, nebo vyjádřením odborné dílny na předepsaném tiskopisu „protokol o technické prohlídce HV“  (ke stažení v záložce Testace / Dokumenty ke stažení.) Pozor!! Platnost testování platí opět maximálně 24 měsíců. Dále se musí prodlužovat, viz tento bod.

Prodloužení platnosti testování vyznačí předseda KTK do PHV

 4)Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Po skončení platnosti testování je nutné opakovat testování dle bodu 2. Formulář „Žádost o provedení testování HV“  (ke stažení níže)

 4.1) Testování na historickou původnost

 Provádí Klubová testovací komise /KLTK/ která posoudí, zda toto vaše vozidlo odpovídá původně testovanému vozidlu, jestli během používání tohoto vozidla nedošlo k takovým zásahům, které by podstatně změnily původní charakter vozidla. Pozor!! Platnost testování platí opět maximálně 24 měsíců. Dále se musí prodlužovat, viz tento bod.

Ceník

 5) Kolik zaplatíte?

Ceník vychází ze Směrnice E-001/2018„Úhrady za testování HV“ (ke stažení níže)

 5.1) Jste registrovaným členem VCC Česká Lípa?

Pro vás jsou ceny následující:

Ad 1. Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         200,-

Posouzení technického stavu KTK                                                                     1000,-

Informativní : Vydání PHV a ZRZ,  odbor dopravy                                   Auto – 800,-            Moto-500,-

Ad 2. Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         200,-

Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy                   xxx,-

Ad 3. Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         100,-

Posouzení technického stavu vozidla KTK                                                         400,-

Ad 4. Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         100,-

5.2) Jste registrovaným členem AKHV, AVCC a FKHV?

Pro vás jsou ceny následující:

Ad 1. Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Posouzení technického stavu KTK                                                                     1000,-

Informativní : Vydání PHV a ZRZ,  odbor dopravy                                   Auto – 800,-            Moto-500,-

Ad 2. Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy                   xxx,-

Ad 3. Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                          500,-

Posouzení technického stavu vozidla KTK                                                          400,-

Ad 4. Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                          500,-

 5.3) Nejste členem žádného uskupení?

Pro vás jsou ceny následující:

Ad 1. Postavit vozidlo, které není v registru silničních nebo historických vozidel na veteránská čísla

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Posouzení technického stavu KTK                                                                     2000,-

Informativní : Vydání PHV a ZRZ,  odbor dopravy                                  Auto – 800,-            Moto-500,-

Ad 2. Testování na historickou původnost a odpuštění ekopoplatku u vozidla vedeného v registru silničních vozidel

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         2500,-

Zápis do TP o provedení testování na příslušném Odboru dopravy                   xxx,-

Ad 3. Prodloužení platnosti PHV dle bodu 1.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         500,-

Posouzení technického stavu vozidla KTK                                                         400,-

Ad 4. Prodloužení testování na historickou původnost dle bodu 2.

Testování na historickou původnost KLTK.                                                         500,-

 Závěr

V případě že máte zájem o nějaký z výše popsaných úkonů, vyplňte potřebnou žádost a kontaktujte KLTK 08-02 na adresu:  veteranicl-kltk@seznam.cz

Při hromadných testacích je přítomna KLTK i KTK. Při individuálních testacích je nutné počítat s tím, že KTK sídlí v Liberci.

Změna postupu měření emisí pro historická vozidla

 V září 2019 došlo ke změně Metodického pokynu měření emisí následovně:

 Pro vozidla, jež mají zapsánu historickou původnost vozidla v technickém průkazu a jsou vybavena motory s neřízenými systémy, se aplikuje následující zvláštní postup:

 Tato vozidla jsou rovněž vyjmuta z provádění fotodokumentace

1. identifikace vozidla ad a) a 

2. vizuální kontrola ad b).

 Při zadávání vozidla do IS TP se vybere jako základní palivo „směs“ a emisní systém „neřízený“. Do poznámky záznamníku závad vozidla a do protokolu se uvede "Aplikován zvláštní postup pro vozidla s prokázanou historickou původností.". Historickou původnost je vedle zápisu v technickém průkazu možné prokázat též doložením dokladu o historické původnosti (klubová testace, příp. průkaz FIVA) nebo zápisem v IS TP.

 Informace jsou uvedeny v metodickém postupu měření emisí vozidel na str. 9.

(zdroj: FKHV)

Klubová testační komise KLTK 08-02

Předseda:

Jan Čechura

tel. 723 023 799,  veteranicl-kltk@seznam.cz

Členové:

Vladimír Valenta

Ing. Pavel Čech

František Bělík

Martin Němec

Dokumenty ke stažení